Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (viết tắt Sun)
    ngày chủ nhật

    * Các từ tương tự:
    Sunday best, Sunday school, sunday-go-to-meeting