Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác sun-rise)
    lúc mặt trời mọc, bình minh