Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

summer-house /'sʌməhaʊs/  

  • Danh từ
    quán hóng mát, liều hóng mát (trong vườn)