Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời tổng luận
    (đại số) số hạng