Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • s. khả tổng; khả tích