Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc xume; người xume; tiếng xume
    Danh từ
    người xume; tiếng xume