Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tổng cộng toàn bộ (nhất là khi thấy rằng chưa đủ cái mong đợi hay cần thiết)
    tổng cộng, hết thảy, tất cả