Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vua (ở một số nước Hồi giáo)
  the Sultan of Brunei
  vua Brunei

  * Các từ tương tự:
  sultana, sultanate, sultaness