Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sullenness /'sʌlənnis/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    sự nhăn nhó, sự sưng sỉa
    (tu từ) sự ảm đạm