Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quyền bầu cử
  universal suffrage
  quyền bầu cử phổ thông, quyền bỏ phiếu phổ thông

  * Các từ tương tự:
  suffragette