Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suffixal /'sʌfiksəl/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) (thuộc) hậu tố; có tính chất hậu tố