Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ngôn ngữ)
    tiếp tố

    * Các từ tương tự:
    suffixal