Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (logic học) số hạng tiếp sau