Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

succedaneum /sʌksi'denjəm/  

  • Danh từ, số nhiều succedanea
    vật (thay) thế
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) người (thay) thế