Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subtitle /'sʌbtaitl/  

 • Danh từ
  phụ đề (một cuốn sách)
  lời thuyết minh (in dưới cảnh trong một phim tiếng nước ngoài)
  Động từ
  đặt phụ đề (cho một cuốn sách)
  ghi lời thuyết minh (vào một phim bằng tiếng nước ngoài)