Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substitution /,sʌbsti'tju:∫n/  /,sʌbsti'tu:∫n/

 • Danh từ
  sự thế; sự thay [thế]
  lần thế, lần thay [thế]
  trong trận đấu đã có hai lần thay cầu thủ

  * Các từ tương tự:
  Substitution effect, Substitution effect of wages, substitutional, substitutionally, substitutionary