Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subserviently /səb'sɜ:viəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] khúm núm
    [một cách] kém quan trọng hơn, [một cách] phụ