Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suborner /sʌ'bɔ:nə/  

  • Danh từ
    người hối lộ, người mua chuộc (người làm chứng...)