Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mua chuộc
  suborn a witness
  mua chuộc người làm chứng

  * Các từ tương tự:
  subornation, suborner