Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subordination /sə,bɔ:di'nei∫n/  /səbɔ:də'nei∫n/

  • Danh từ
    sự [xem là] ít quan trọng hơn