Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

submissively /səb'misivli/  

  • Danh từ
    sự phục tùng, sự quy phục