Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

submersion /səb'mɜ:∫n/  /səb'mɜ:rʒn/

  • Danh từ
    sự dìm xuống nước, sự nhận chìm
    sự lặn