Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sublimity /sə'bliməti/  

  • Danh từ
    sự cao cả, sự tuyệt vời