Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subjoin /,sʌb'dʒɔin/  

 • Động từ
  thêm vào cuối
  subjoin a postscript to a letter
  thêm đoạn tái bút vào cuối bức thư

  * Các từ tương tự:
  subjoint