Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subjectivity /,səbdʒek'tivəti/  

  • Danh từ
    tính [chất] chủ quan