Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subjectivist /səb'dʤektivist/  

  • Danh từ
    người chủ quan; người theo chủ nghĩa chủ quan