Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subjectivism /səb'dʤektivizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa chủ quan