Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subjectiveness /səb'dʤektivnis/  

  • Danh từ
    tính chủ quan; tính chất chủ quan