Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subjectively /səb'dʒektivli/  

  • Phó từ
    [một cách] chủ quan