Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subject-heading /'sʌbdʤikt'hediɳ/  

  • Danh từ
    đề mục chủ đề