Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subject matter /'sʌbdʒekt,mætə[r]/  

  • Danh từ
    chủ đề (bài nói, cuốn sách)