Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cử chỉ, trí thông minh...) chưa giống con người