Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subhead /'sʌbhed/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiểu đề, đề phụ, đầu đề nhỏ
    phó hiệu trưởng

    * Các từ tương tự:
    subheading