Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subconsciousness /'sʌb'kɔnʃəsnis/  

  • Danh từ
    tiềm thức