Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subconsciously /,sʌb'kɒn∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tiềm thức, trong tiềm thức