Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (thường xấu)
    [một cách] ngọt ngào (nói về đàn ông)