Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stylishly /'staili∫li/  

  • Phó từ
    với phong cách riêng
    [một cách] hợp thời trang