Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dạng trâm; dạng gai