Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái giùi
    (y học) cái thông, que thăm