Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh học) thuộc vòi nhụy
    (sinh học) thuộc gai; lông cứng