Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hình thái ghép có nghĩa là cột : stylobate nền đỡ hàng cột
    hình thái ghép có nghĩa lá gai : styloid dạng gai

    * Các từ tương tự:
    stylar, style, stylebook, styleless, stylet, styli-, styliform, styling, stylisation