Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái chắp (ở mắt) ((như) sty)