Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (điện ảnh) người đóng thay diễn viên trong một bộ phim... trong những cảnh nguy hiểm; cátcađơ