Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bị ức chế sinh trưởng; kìm hãm; còi cọc