Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stunt woman /'stʌtwʊmən/  

  • Danh từ