Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stunt man /'stʌntmən/  

  • Danh từ
    (stunt woman)
    người chuyên đóng thế (thế cho diễn viên chính) những cảnh nguy hiểm