Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stunsail /'stʌdiɳseil/  

  • Danh từ
    -sail) /'stʌnsl/ (stuns'l) /'stʌnsl/* danh từ
    (hàng hải) buồm phụ