Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

string-board /'striɳbɔ:d/  

  • Danh từ
    ván cạnh (hai bên cầu thang)