Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

string-bag /'striɳbæg/  

  • Danh từ
    túi lưới