Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

string vest /,striη'vest/  

  • Danh từ
    (Anh)
    áo lót [bằng vải] mắt lưới